ltnews.lt

Lietuvos naujienos iš pirmų lūpų

2023:09:29 1:50

VVTAT pripažino „Elektrum Lietuva“, UAB sutarties sąlygas nesąžiningomis

Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba (VVTAT) pripažino „Elektrum Lietuva“, UAB Saulės energijos elektrinės pirkimo–pardavimo ir įrengimo sutarties sąlygas nesąžiningomis. Bendrovė privalo netaikyti šių sąlygų sudarydama naujas vartojimo sutartis ir vykdydama sudarytas vartojimo sutartis. 

 

VVTAT, įvertino „Elektrum Lietuva“, UAB Saulės energijos elektrinės pirkimo–pardavimo ir įrengimo sutarties bendrųjų sąlygų:

 

  • 9.1 punktą, numatantį, kad „Jeigu Šalis laiku nevykdo šioje Sutartyje numatytos, iš jos kylančios ar su ja susijusios piniginės prievolės, ji įsipareigoja mokėti kitai Šaliai 0,04 % (keturių šimtųjų procento) dydžio delspinigius nuo laiku nesumokėtos sumos už kiekvieną uždelstą dieną“ ir
  • 9.3 punktą, pagal kurį „Pardavėjas nebus laikomas praleidusiu Sutartyje numatytus terminus, jei vykdyti darbų Pardavėjas negalėjo dėl <…> itin nepalankių meteorologinių sąlygų. Tokiais atvejais, taip pat tuomet, kai po Sutarties sudarymo paaiškėja Papildomų darbų poreikis ar Pardavėjas negali vykdyti darbų pagal šią Sutartį dėl kitų, nuo jo nepriklausančių aplinkybių, terminas yra pratęsiamas laikotarpiui, kurį truko atitinkamos aplinkybės“.

 

Buvo nustatyta, jog 9.1 punktas ir 9.3 punkto sąlyga ta dalimi, kuria „Elektrum Lietuva“, UAB riboja savo civilinę atsakomybę dėl tinkamų sutartinių įsipareigojimų įvykdymo itin nepalankių meteorologinių sąlygų pagrindu, atitinka Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.2284 straipsnio 2 dalies 2 punkto vartojimo sutarčių nesąžiningų sąlygų nustatymo kriterijų. Minėtos sąlygos dėl sąžiningumo reikalavimo pažeidimo, iš esmės pažeidžia sutarties šalių teisių ir pareigų pusiausvyrą vartotojo nenaudai bei jo teises ir interesus, t. y. panaikina arba apriboja vartotojo teises verslininko ar kitos šalies atžvilgiu tuo atveju, kai verslininkas visiškai ar iš dalies neįvykdo, ar netinkamai įvykdo bet kokius sutartyje numatytus įsipareigojimus.

 

VVTAT 2023-02-07 priėmė nutarimą Nr. 10E-19, kuriuo pripažino minėtas sąlygas nesąžiningomis ir įpareigojo „Elektrum Lietuva“, UAB jų netaikyti sudarant naujas vartojimo sutartis ir vykdant sudarytas vartojimo sutartis. Už tolesnį šių sąlygų taikymą bendrovei gali būti skiriamos baudos.

 


Šaltinis: VVTAT