ltnews.lt

Lietuvos naujienos iš pirmų lūpų

2023:09:29 12:36

Išgryninti reikiami Statybos įstatymo pakeitimai, mažinant korupcijos riziką, bus kuriamas Statybos kodeksas

Aplinkos ministerija siūlys keisti rekonstrukcijos sąvoką, nustatant, kad rekonstruojant daugiau nei pusę pastato būtų taikomi tokie patys reikalavimai, kaip naujos statybos pastatui. Vengiant interesų konflikto ir didinant statybos proceso skaidrumą bus tobulinama informacinė sistema „Infostatyba“. Numatoma sukurti virtualią statinio statybos kortelę, kurioje sukaupta informacija apie statinį bus matoma viešai– taip bus atverta vieša prieiga prie statybos leidimų sistemos.

Šiuos pokyčius, mažinančius korupcijos riziką ir didinančius teisinį aiškumą statybos srityje visuomenei pristatė aplinkos ministras Simonas Gentvilas.

Pasiūlymus, kaip tobulinti Statybos ir Architektūros įstatymus parengė Aplinkos ministerijos suburta darbo grupė, atsižvelgusi į Specialiųjų tyrimų tarnybos antikorupcinio vertinimo išvadas dėl statybos užbaigimo procedūros, surašant deklaraciją, reglamentuojančių teisės aktų ir korupcijos rizikos analizės Vilniaus miesto savivaldybėje, išduodant statybą leidžiančius dokumentus.

Darbo grupėje dirbo Aplinkos ministerijos, Lietuvos savivaldybių asociacijos, Vilniaus miesto savivaldybės, Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos, projektuotojų, architektų, nekilnojamojo turto vystytojų asociacijų atstovai. Diskusijose ir svarstymuose dalyvavo STT pareigūnai.  

Statybos užbaigimo srityje siūloma didinti deklaracijas apie statinio statybos užbaigimą ar pažymas apie statinio statybą be nukrypimų nuo esminių statinio projekto sprendinių tvirtinančių subjektų skaičių (įtraukiant statinio (dalies) projekto ekspertizės rangovus), taip išplečiant paslaugų pasiūlą.

Šiuo metu deklaracijas apie statybos užbaigimą pavesta tvirtinti statinio (dalies) ekspertizės rangovams. Rengiamame Statybos įstatymo pakeitimo projekte numatoma, kad šias paslaugas galėtų tvirtinti ir statinio projekto (dalies) ekspertizės rangovai.

Siūloma atsisakyti Statybos įstatyme numatyto reikalavimo statinio (dalies) ekspertizės rangovui tvirtinti deklaraciją apie statybos užbaigimą, keičiant statinių ar jų dalies paskirtį, kai atliekami tik statinio paprastojo remonto darbai arba statybos darbai iš viso neatliekami.

Teisės aktuose numatoma nustatyti, kad statinio (dalies) ekspertizės rangovo paskirtas statinio (dalies) ekspertizės vadovas, tikrinantis statytojo pateiktus dokumentus, turi nusišalinti nuo šio darbo tais atvejais, jei jis yra susijęs glaudžiais giminystės ryšiais su statytoju.

Statybos ekspertams bus nustatyta prievolė deklaruoti informacinėje sistemoje „Infostatyba“ ir neigiamas išvadas, kada netvirtinama statytojo deklaracija. Tai suteiks kitiems ekspertams aiškią statytojo veiksmų priešistorę. Bus kuriama virtuali statinio statybos kortelė, t.y. visa informacija apie statinį, jo projektų pakeitimus, bus matoma viešai vienoje vietoje.

Taip mažinama korupcijos pasireiškimo rizika, kai statytojas gavęs neigiamą statinio (projekto) ekspertizės išvadą kreipiasi į kitą statinio (projekto) ekspertizės rangovą dėl to paties projekto ar deklaracijos vertinimo. Darbo grupė pritarė, kad procesas būtų skaidresnis, jei kitas ekspertizės vadovas matytų pirmojo eksperto pateiktas išvadas ir pasiūlė talpinti vienoje sistemoje visas ekspertų išvadas.

Taip pat pradedamas rengti Statybos kodeksas. Jame bus nustatytos aiškios ir nuoseklios statinių statybos, projektavimo bei naudojimo taisyklės, atsisakant perteklinio, dubliuojančio, kazuistinio teisinio reguliavimo. Kodeksas apjungs visus statybą reguliuojančius įstatymus, visos nuostatos bus detaliai ir nuosekliai peržiūrėtos. Tam iš ministerijų ir kitų įstaigų bei socialinių partnerių, nevyriausybinių organizacijų ir akademinės bendruomenės atstovų sudaryta didelė darbo grupė, kuri rengs ir viešus klausymus, visi galės sekti procesą.

Nelaukiant Statybos kodekso šį rudenį Aplinkos ministerija Statybos įstatyme siūlys keisti rekonstrukcijos sąvoką. Nustatysime, kad rekonstruojant daugiau nei pusę pastato, rekonstruotojui būtų taikomi tokie patys reikalavimai kaip naujos statybos pastatui, kad išvengtume grėsmės, kaip pasitaiko šiuo metu, kad rekonstravimas būna įvardintas, kaip nauja statyba, tik su mažesniais reikalavimais ir taip sumažinamos investicijos į pastatą aplinkos ir statinio naudotojų sąskaita“, – sakė aplinkos ministras Simonas Gentvilas.

Taip pat didinsime baudas už savavališkas statybas, priklausomai nuo statinio kategorijos. Bus pateikti statinių paskirtį reikalavimų pakeitimai, detaliau sureglamentuojant patalpų sudėtį, pagal funkcijas– pabrėžė Simonas Gentvilas.

Įvertinus korupcijos rizikos analizę Vilniaus miesto savivaldybėje statybą leidžiančių dokumentų išdavimo srityje siūloma Statybos kodekse sistemiškai peržiūrėti statinių projektavimo etapų eiliškumą. Dabartinis reguliavimas ilgina statybą leidžiančio dokumento išdavimo procesą.

Be to, siūloma Statybos įstatyme įtvirtinti visas prisijungimo sąlygas ir specialiuosius reikalavimus, statant bet kokios paskirties statinį, suteikti tik per viešą informacinę sistemą „Infostatyba“, taip suvienodinant  dokumentų išdavimo praktiką visose savivaldybėse.

Siekiant didesnio skaidrumo ir efektyvumo paraiškas dėl projektinių pasiūlymų, prašymo dėl statybą leidžiančio dokumento nagrinėjimo atsakingiems savivaldybės administracijos padaliniams numatoma formuoti sukuriant atitinkamus informacinių sistemų funkcionalumus ar tobulinant esamas sistemas ir sistemiškai jas skaitmeninant. Tam planuojama modifikuoti informacinę sistemą „Infostatyba“

Numatoma keisti Architektūros įstatyme nustatytus architektūros kriterijus – juos detalizuoti, įvedant aiškesnius kriterijų parametrus ir praktinį taikymą, prieš tai įvertinus tiriamojo mokslinio darbo, atlikto Aplinkos ministerijos užsakymu, rezultatus. Kartu planuojama numatyti galimybę savivaldybėms šių kriterijų pagrindu parengti ir patvirtinti papildomus reikalavimus pagal konkretaus miesto specifiką, užtikrinant, kad šie reikalavimai būtų parengti ir aptarti su suinteresuotomis šalimis bei patvirtinti savivaldos lygmens teisės aktu.

 


Šaltinis: Aplinkos ministerija