ltnews.lt

Lietuvos naujienos iš pirmų lūpų

2021:04:20 3:33

Alternatyvių degalų įstatymo projekte – galimos korupcijos rizikos

Alternatyvių degalų įstatymo projekte siūlomas teisinis reglamentavimas neužtikrins pakankamo skaidrumo bei gali sudaryti prielaidas pasireikšti korupcijai. Tokias išvadas teikia Specialiųjų tyrimų tarnyba (STT), atlikusi Alternatyviųjų degalų įstatymo, Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo ir Gamtinių dujų įstatymo projektų antikorupcinį vertinimą.

STT korupcijos prevencijos specialistai kritiškai vertina Alternatyvių degalų įstatymo projekte pateiktą siūlymą drausti naudoti alyvpalmių aliejų ir iš jų šaltinių gautus produktus ir (ar) jų atliekas biodegalų gamyboje. Toks draudimas galėtų sudaryti kliūtis iš tokių žaliavų biodegalus gaminančioms įmonėms konkuruoti rinkoje net ir tais atvejais, kai šios įmonės turės tinkamus sertifikatus ir jų naudojamos žaliavos atitiks visus nustatytus tvarumo reikalavimus. Pritarius tokiam siūlymui būtų sudarytos išskirtinės sąlygos subjektams, kurie biodegalų gamybai naudoja kitas, analogiškas alyvpalmių aliejui, žaliavas.

STT nuomone, tobulintina žaliavų įtraukimo į sąrašą procedūra, nuo kurios priklauso degalus gaminančių įmonių įsipareigojimai ir veiklos rezultatai. Šis sąrašas nustatys, kokios žaliavos yra tinkamos biodegalų, pažangiųjų biodegalų ir nebiologinių skystųjų ir (ar) dujinių degalų iš atsinaujinančių energijos išteklių gaminimui.

Vertinant Alternatyvių degalų įstatymo projekto nuostatas, pasigendama objektyvių duomenų, kuriais vadovaujantis bus parenkami vertinimo kriterijai ir jų reikšmės metodikoje, turinčios įtakos iš žaliavų pagamintų degalų energetinei vertei nustatyti bei įtraukimui ar neįtraukimui tam tikrų žaliavų į minėtą sąrašą.

Taip pat pasiūlyta tobulinti projekto nuostatas dėl transporto viešųjų pirkimų, nustatant atsakingas institucijas už šio proceso kontrolę. Be to, siūloma perkančiosioms organizacijoms numatyti skatinamąsias bei atitinkamai neigiamas poveikio priemones, pavyzdžiui, proporcingai didinant arba mažinant skiriamas valstybės biudžeto lėšas. Tokios priemonės galėtų būti taikomos, priklausomai nuo to, ar jos įgyvendina Alternatyvių degalų įstatyme nurodytus tikslus.

Su antikorupciniu vertinimu galite susipažinti čia.


Šaltinis: STT