ltnews.lt

Lietuvos naujienos iš pirmų lūpų

2021:04:20 3:56

4K modelis: aš kuriu, aš keičiu, aš su kitais, aš kitiems

Atnaujinant ugdymo turinį orientuojamasi į aktualių XXI amžiaus kompetencijų –  socialinės ir emocinės, sveikos gyvensenos, pažinimo, pilietiškumo, kultūrinės, kūrybiškumo, komunikavimo – ugdymą.

Šias kompetencijas mokiniai įgyti gali ne tik mokykloje, bet ir už jos ribų, todėl svarbu sudaryti sąlygas ugdytis šias kompetencijas, stebėti jų pažangą ir vertinti, kaip mokiniams sekasi įvertinti jų saviraiškiu dalyvavimu įgytus pasiekimus.

Išaugusi neformaliojo vaikų švietimo įvairovė ir pasiūla rodo, kad mokiniai noriai dalyvauja neformaliojo švietimo veiklose, savanoriauja, skiria daug laiko savišvietai ir asmeniniam tobulėjimui, kuria socialinius tinklus ir tikslingai siekia savo tikslų, tačiau mokykloms stinga patirties ir įrankių individualiai įgytoms kompetencijoms ugdyti, vertinti ir pripažinti. Vienas iš mokykloms išbandyti siūlomų sprendimo būdų yra 4K modelis.

4K modelis: aš kuriu, aš keičiu, aš su kitais, aš kitiems (toliau – 4K modelis) – saviraiškiu dalyvavimu ir refleksija pagrįsta nuosekli, tęstinė mokymosi veikiant veiklų seka mokykloje ir už jos ribų, kurios tikslas – padėti mokiniams siekti asmeninio tobulėjimo saviugdos būdu, ugdytis gebėjimus prisiimant atsakomybę už savo ugdymosi rezultatus, praktiškai pritaikyti įvairiais būdais įgytas kompetencijas. 4K modeliu siekiama sudaryti sąlygas:

  • visapusiškai mokinio asmenybės brandai bei individualumui skleistis;
  • ugdyti gebėjimą planuoti savo ugdymosi rezultatus;
  • mokiniams patiems įsivertinti ir reflektuoti pažangą;
  • pripažinti mokinio įgytas kompetencijas.

Šiuo modeliu aktualizuojama formaliojo, neformaliojo vaikų švietimo programų ir savišvietos dermė, įteisinamos bei įvertinamos neformaliuoju ir savišvietos būdais mokinių įgytos kompetencijos, plėtojama mokyklos ir vietos bendruomenės sąveika, skatinama partnerystė tarp mokyklos ir viešojo valdymo, asocijuotų bei verslo institucijų, atveriamos naujos ugdymo karjerai galimybės bei skatinamas pilietiškumas.

Patvirtinus 4K modelį bus paskelbtas konkursas, kuriame savivaldybės bus kviečiamos dalyvauti bandomajame projekte, numatydamos, kiek ir kokiose mokyklose joms reikėtų išbandyti šį modelį. Mokyklos (ir savivaldybės), išlaikydamos šio modelio esminius principus, pritaikys 4K modelį savo kontekstui (konkrečiai mokyklai ar savivaldybės mokykloms) ir išbandys jo galimybes vienoje ar daugiau mokyklų. Vietos savivaldos švietimo padaliniai turėtų bendradarbiauti ir padėti mokykloms, išbandančioms 4K modelį.

Bandomojo projekto metu mokyklos pritaikys 4K modelį savo aplinkai, jų apibendrinta patirtis padės sukurti vertinimo neformaliuoju būdų įgytų kompetencijų įskaitymo įrankius.

4K modelio projektas skelbiamas ministerijos interneto svetainėje.


Šaltinis: Švietimo, mokslo ir sporto ministerija