ltnews.lt

Lietuvos naujienos iš pirmų lūpų

2020:09:23 10:32

Dirbantieji vaiko gerovės srityje: „Labai svarbu, kad tėvai bendradarbiautų su mokykla, o mokykla su kitomis institucijomis“

„Siekiant užtikrinti efektyvią pagalbą sprendžiant vaikui kylančias problemas, labai svarbu, kad tėvai bendradarbiautų su mokykla, o mokykla su kitomis institucijomis“, – tokią išvadą diskusijų metu priėjo į Klaipėdos miesto švietimo skyriaus administraciją susirinkęs gausus būrys įvairių institucijų atstovų, dirbančių vaiko gerovės srityje.

Aptarti klausimų, kylančių bendradarbiaujant tiek su vaikais, tiek su jų tėvais socialinių pedagogų iniciatyva buvo pakviesti ir Klaipėdos apskrities vaiko teisių apsaugos skyriaus specialistai.

„Gavę pranešimą apie vaiko mokyklos nelankymą, vaiko teisių apsaugos teritorinio skyriaus specialistai visais atvejais reaguoja ir kreipiasi į tėvus bei švietimo įstaigą siekdami išsiaiškinti situaciją. Specialistai vaiko situaciją vertina visapusiškai ir nustato, ar nebuvo pažeidžiamos vaiko teisės. Šiuo metu Lietuvoje mokslas privalomas iki 16 metų. Jei vyresnis nei 16 m. vaikas nelanko mokyklos, reikėtų atsižvelgti į vaiko poreikius, jo brandą, galbūt jį derėtų ruošti kitam gyvenimo etapui ir leisti mokytis, pavyzdžiui, profesinėje mokykloje arba registruotis Užimtumo tarnyboje“, – teigė Rima Butkienė, atliekanti Klaipėdos apskrities vaiko teisių apsaugos skyriaus vedėjos funkcijas.

Vadovaujantis Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymu, ugdymo įstaiga pirmoji ir įvertina, ar pamokų nelankymas yra sietinas su galimai pažeidžiamomis vaiko teisėmis, o priėmusi teigiamą sprendimą, įstaiga privalo pranešti apie galimą vaiko teisių pažeidimą teritoriniam vaiko teisių apsaugos skyriui.

Susitikimo metu socialiniai pedagogai domėjosi, ar vaiko teisių apsaugos skyriaus darbuotojai gali be tėvų žinios „apklausti“ nepilnametį. R. Butkienė nurodė, kad darbuotojai apklausų nevykdo, tačiau išklauso vaiko nuomonę. Vadovaujantis anksčiau minėto įstatymo 36 str., valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba ar jos įgaliotas teritorinis skyrius, gavęs žodžiu, raštu ar bet kokiomis nuotolinio ryšio priemonėmis pranešimą apie galimą vaiko teisių pažeidimą, kuo skubiau, tačiau ne vėliau kaip per tris darbo dienas nuo pranešimo gavimo, pradeda nagrinėti pranešimą ir susitinka su vaiku, užsitikrindamas galimybę pabendrauti su juo be apribojimų, jeigu yra poreikis – nedalyvaujant vaiko atstovams pagal įstatymą, atsižvelgęs į vaiko amžių ir brandą išklauso vaiką jam priimtinu būdu apie galimą jo teisių pažeidimą. Esant poreikiu, specialistai taip pat įvertina vaiko gyvenamąją ir socialinę aplinką bei vaiko santykius su jo tėvais ar kitais vaiko atstovais pagal įstatymą.

„Kuo anksčiau įžvelgti ir užkirsti kelią galimiems vaiko teisių ir teisėtų interesų pažeidimams įmanoma tik institucijoms susitelkus, nuosekliai bendradarbiaujant“ , – susitikimo pabaigoje sakė R. Butkienė.


Šaltinis: Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba