ltnews.lt

Lietuvos naujienos iš pirmų lūpų

2020:05:29 11:01

Atlikto vertinimo metu Kauno apylinkės teisme nenustatyta didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė

Kauno apylinkės teisme atliktas korupcijos pasireiškimo tikimybės vertinimas, siekiant išsiaiškinti, kuriose teismo veiklos srityse gali susidaryti prielaidos atsirasti korupcijai, taip pat nustatyti galimas jos rizikas bei vertintas veiklos sritis veikiančius išorinius ir vidinius veiksnius.

Korupcijos pasireiškimo tikimybės teisme vertinimas atliktas teismo pirmininko pavaduotojui, laikinai einančiam teismo pirmininko pareigas Arūnui Purvainiui 2019 m. liepos 18 d. patvirtinus Korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo Kauno apylinkės teisme aprašą bei naujos redakcijos antikorupcijos komisijos nuostatus. Šiomis vidinio administravimo priemonėmis buvo siekiama sudaryti galimybę gilesnei ir išsamesnei teismo veiklos sričių korupcijos pasireiškimo tikimybės analizei bei efektyvesniam nustatytų aplinkybių vertinimui.

Atliekant korupcijos pasireiškimo tikimybės vertinimą buvo analizuojama Kauno apylinkės teismo veikla laikotarpiu nuo 2018 m. liepos 1 d. iki 2019 m. birželio 30 d. Vertinimo metu buvo analizuojamos trys su teisingumo vykdymu nesusijusios teismo veiklos sritys: gautų dokumentų, bylų registravimas ir jų paskirstymas; darbas su įslaptinta informacija; archyve saugomų dokumentų tvarkymas. Atlikus vertinimą, didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė nei vienoje iš analizuotų teismo veiklos sričių nenustatyta.

Įvertinus korupcijos pasireiškimo tikimybę gautų dokumentų, bylų registravimo ir jų paskirstymo srityje buvo nustatyta, kad visuose Kauno apylinkės teismo rūmuose gautų dokumentų registravimas ir jų paskirstymas sureguliuotas vidiniais šią sritį reglamentuojančiais teisės aktais, taip užtikrinant vieningą gautų dokumentų tvarkymą ir apskaitą. Kaip nurodyta antikorupcinės komisijos, atlikusios vertinimą, pateiktoje vertinimo išvadoje, korupcijos pasireiškimo tikimybė šioje srityje sumažinta iki minimalaus lygio ir galėtų būti pažeista tik esant nesąžiningiems atsakingų darbuotojų veiksmams, kadangi nustatytos tvarkos nesuteikia galimybės bylas skirstantiems asmenims veikti savo nuožiūra.

Be to, bylų paskirstymą teisme reglamentuoja naujos, nuo 2019 m. kovo 1 d. patvirtintos Bylų paskirstymo teisėjams taisyklės, kuriose įtvirtinti ankstesnės, šių taisyklių redakcijos taikymo metu pastebėti trūkumai, sukonkretinti nukrypimų nuo bylų skirstymo modulio – Lietuvos teismų informacinės sistemos (LITEKO) sudarymo eiliškumo atvejai. Šioje srityje buvo nustatyti konkretūs rizikos veiksniai: tam tikros kategorijos bylų skirstymas teisėjams pagal iš anksto sudarytą grafiką, per mažas skaičius nepilnamečių bylose besispecializuojančių teisėjų, pernelyg dažni atvejai, kuomet nukrypstama nuo automatizuoto bylų skirstymo modulio sudaryto teisėjų, galinčių nagrinėti bylą, eiliškumo, kurie nors patys savaime ir nesudaro pagrindo didelei korupcijos pasireiškimo tikimybei egzistuoti, tačiau pagrįstai leidžia abejoti, kad prielaidos korupcijai pasireikšti gali susiformuoti ateityje.

Kaip buvo nustatyta atlikto vertinimo metu, nors bylų paskirstymo teisėjams srityje yra numatytos papildomos kontrolės procedūros – nuolatinis šios tvarkos patikrinimas – o skirstant bylas modulyje suformuoti privalomi atsižvelgti kriterijai (atskirų kategorijų bylų išnagrinėjimo terminai, darbo krūvis ir darbo grafikas, bylų sudėtingumas, įstatymuose numatyti draudimai teisėjams nagrinėti konkrečią bylą, aplinkybės, sudarančios teisėjų nušalinimo ar nusišalinimo pagrindą, laikinasis nedarbingumas, atostogos, kvalifikacijos kėlimas ir komandiruotės), bylas skirstantys asmenys turi teisę koreguoti LITEKO sistemos sudarytą galinčių nagrinėti bylą teisėjų eilę, bylų paskirstymo taisyklėse nurodytais atvejais ir bylą paskirti ne automatizuotu būdu, o naudojantis požymiu „privalo nagrinėti“.

Komentuodamas atlikto vertinimo šioje srityje išvadas teismo pirmininko pavaduotojas, laikinai einantis teismo pirmininko pareigas Arūnas Purvainis pažymėjo, kad korupcijos pasireiškimo tikimybės vertinimo metu šioje teismo veiklos srityje nustatyti rizikos veiksniai šiuo metu efektyviai valdomi kitomis teismo vidinio administravimo ir darbo organizavimo priemonėmis, dėl to didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė neegzistuoja. Tačiau nustatyti rizikos veiksniai yra pagrindas įgyvendinti papildomas priemones pagal antikorupcinės komisijos pateiktus siūlymus ir taip sustiprinti antikorupcinę aplinką šioje teismo veiklos srityje.

„Pagal nustatytus rizikos veiksnius, kad jie būtų pašalinti, yra sprendžiama dėl didesnio specializuotų teisėjų skaičiaus nustatymo ir rengiami bylų paskirstymo teisme teisinio reguliavimo pakeitimai, tikslu maksimaliai sumažinti galimybę naudotis rankiniu būdu priskiriamais požymiais, leidžiančiais nukrypti nuo bylų skirstymo modulio sudaryto galinčių nagrinėti bylą teisėjų eiliškumo, ir sustiprinta tokių požymių panaudojimo kontrolė. Turėtų būti pasiekta, kad požymiai „privalo nagrinėti“ ar „negali nagrinėti“, kurie priskiriami rankiniu būdu, nebūtų taikomi pernelyg dažnai ir būtų naudojami tik išimtiniais atvejais ir tik įstatymuose ir kituose teisės aktuose apibrėžtoms situacijoms spręsti, taip užtikrinant kuo didesnį bylų paskyrimą teisėjams naudojantis vien tik automatizuotu būdu“,- akcentavo A. Purvainis, pristatydamas esminius pateiktų siūlymų įgyvendinimo principus bei tam numatytas priemones.

Kauno apylinkės teismas disponuoja įslaptinta informacija, tačiau atlikus vertinimą šioje teismo veiklos srityje didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė joje taip pat nenustatyta. Komisija nurodė, jog darbo su įslaptinta informacija srityje, korupcinio pobūdžio nusikalstamos veikos ar kitų šio pobūdžio teisės pažeidimų nepadaryta, o teismo veikla šioje srityje vidaus teisės aktais sureguliuota išsamiai, numatant reguliavime atsakingus asmenis ir užtikrinant tinkamą veiklos kontrolę. Nepaisant to, siekiant užtikrinti ir suvaldyti visas įmanomas ir galimas korupcijos pasireiškimo rizikas, kurios buvo nustatytos vertinimo metu, teisme yra pradėtos įgyvendinti papildomos priemonės. Jos įgyvendinamos be kitą ko atsižvelgiant ir į Nacionalinės teismų administracijos ir Nacionalinio kibernetinio saugumo centro prie Krašto apsaugos ministerijos pateiktas rekomendacijas dėl įslaptintos informacijos ryšių ir informacinės sistemos steigimo bei atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos Valstybės saugumo departamento atlikto Kauno apylinkės teismo įslaptintos informacijos apsaugos būklės patikrinimo metu pateiktas išvadas, susijusias su minėtos informacinės sistemos įteisinimu ir steigimu.

Analizuojant dar vieną teismo veiklos sritį – teismo archyve saugomų dokumentų tvarkymą, antikorupcinė komisija pateikė išvadą, kad archyve saugomų dokumentų tvarkymo, išdavimo laikinam naudojimui srityje korupcijos pasireiškimo tikimybė iš viso nenustatyta. Tačiau iki vertinimo pabaigos ir išvados pateikimo nebuvo pateikti šioje srityje atliekamų tarnybinių patikrinimų ir inventorizacijos aktai dėl 2019 m. rugpjūčio mėnesį pradėtos ir šiuo metu vis dar atliekamos viso teismo archyvo inventorizacijos. A. Purvainio įsakymu patikslinus Kauno apylinkės teismo antikorupcinės programos įgyvendinimo priemonių planą 2019-2020 metams, ši teismo veiklos sritis įtraukta į 2020 metais tikrintinų veiklos sričių sąrašą, kad būtų išsamiai įvertintos aplinkybės, nustatytos pabaigus atlikti teismo archyvo inventorizaciją.

Apibendrindamas atlikto vertinimo išvadas ir paaiškindamas naujai įgyvendintų priemonių rezultatus, A. Purvainis pažymėjo, kad nors didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė teisme nenustatyta, tačiau atlikus vertinimą atsirado galimybė operatyviai reaguoti ir numatyti efektyvias priemones rizikos veiksniams suvaldyti ir (ar) juos iš viso pašalinti, kad būtų panaikintos net menkiausios prielaidos korupcinei aplinkai formuotis. Svarbu pažymėti, kad nors nustatyti korupcijos pasireiškimo rizikos veiksniai patys savaime nesukuria korupcijos apraiškų, tačiau naujos vidinio administravimo priemonės leidžia neapsiriboti vien tik formaliu faktinės situacijos aprašymu, įvertinant visus egzistuojančius rizikos veiksnius.


Šaltinis: Kauno apylinkės teismas