ltnews.lt

Lietuvos naujienos iš pirmų lūpų

2020:06:05 5:21

Priimtų teisės aktų poveikis bus vertinamas išsamiai ir kokybiškai

Naujiems įstatymams, Vyriausybės priimtiems nutarimams, kitiems teisės aktams, praėjus dvejiems metams nuo įsigaliojimo, bus atliekama jų poveikio patikra. Numatoma vertinti, ar įgyvendinti teisinio reguliavimo tikslai, kokia buvo jų įtaka numatytoje srityje. Tai reglamentuos šiandien Seimo priimta Teisėkūros pagrindų įstatymo pataisa, nustatanti išsamią ir kokybišką teisės aktų poveikio analizę.

„Teisėkūroje neretai susiduriama su problema, kai, priėmus įstatymą, netrukus pradedamas jo taisymo ir papildymo procesas. Antai Valstybės tarnybos įstatymas nuo 1999 m. buvo keistas 108 kartus, Gyventojų pajamų mokesčio įstatymas nuo 2002 m. – 72 kartus. Neretai tie pataisymai atliekami tinkamai neįvertinus, ar apskritai tai yra reikalinga. Į tai dėmesį atkreipė ir Valstybės kontrolė – ji pabrėžė, kad dabartinė teisinio reguliavimo stebėsena yra paviršutiniška ir nekokybiška“, – sako teisingumo ministras Elvinas Jankevičius.

Ministro teigimu, kai įstatymas turi keliasdešimt pataisų ir toliau dar yra tobulinamas, ne tik nukenčia jo kokybė, bet ir padidėja nesuderinamumo su kitais įstatymais, teisinės painiavos atsiradimo rizika. Dabar įteisinta poveikio patikros tvarka padės racionaliau ir kokybiškiau vykdyti teisėkūros procesą.

Priimtų teisės aktų poveikio ex post – jau galiojančių arba galiojusių teisės aktų realaus poveikio vertinimas – bus atliekamas praėjus ne mažiau kaip dvejiems metams po jų įsigaliojimo. Kai kuriais atvejais, pavyzdžiui, kai bus nustatyti iki to laiko nereglamentuoti santykiai, ministerijos pagal ministrams pavestas valdymo sritis tokį vertinimą atliks privaloma tvarka.

Priimamuose įstatymuose bus nurodyta, ar jiems turi būti atliekamas poveikio vertinimas. Sprendimą atlikti vertinimą galės priimti ir ministrai pagal savo valdymo sritis.

Atliekant galiojančio teisinio reguliavimo poveikio vertinimą, bus konsultuojamasi su visuomene, informacija apie tai bus skelbiama teisėkūros procese naudojamose informacinėse sistemose ir ministerijų interneto svetainėse.

Viešai skelbiamoje ataskaitoje atsispindės vertinimo rezultatai – išvados apie teisės akto poveikį reguliuojamai sričiai. Tai padės apsispręsti, ar reikia tobulinti konkrečias teisės akto nuostatas ir kaip tai daryti.

Teisėkūros pagrindų įstatymo pataisa įsigalios nuo 2020 m. balandžio 1 dienos.


Šaltinis: Teisingumo ministerija