ltnews.lt

Lietuvos naujienos iš pirmų lūpų

2020:06:01 11:33

5 dalykai, kuriuos reikia žinoti dėl atvykimo į teismą

Gavau šaukimą iš teismo. Ar privalau jame dalyvauti? Ką daryti, jeigu negaliu atvykti? Kas gresia, jei į posėdį nenuvyksiu? Šie ir kiti klausimai dažnai nuskamba teismo šaukimą gavusių žmonių lūpose. Į dažniausiai baudžiamojo proceso dalyviams iškylančius klausimus atsako Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus pirmininkas Aurelijus Gutauskas.

1. Kam, kaip ir kodėl yra siunčiami teismo šaukimai?

Siekiant nustatyti tiesą ir gauti kuo daugiau duomenų apie byloje sprendžiamus klausimus, į baudžiamosios bylos posėdžius visuomet kviečiami tiesiogiai su byla susiję asmenys – kaltinamieji ir nukentėjusieji. Atvykti į teismo posėdį taip pat gali būti kviečiami ekspertai, specialistai, vertėjai liudytojai – asmenys, kurie turi tam tikrų žinių apie aplinkybes, turinčias reikšmės nagrinėjant bylą ir priimant teisingą teismo procesinį sprendimą.Baudžiamojo proceso kodeksas nustato, kad visi į teismo posėdį turintys atvykti asmenys turi būti informuojami apie teismo posėdį. Tai atliekama išsiunčiant teismo šaukimus proceso dalyviams jų gyvenamosios vietos adresu.

Teismo šaukimą proceso dalyviui arba kartu su juo gyvenantiems šeimos nariams pasirašytinai įteikia pašto darbuotojas. Dokumente nurodoma, kas ir dėl ko yra šaukiamas, atvykimo vieta, data ir valanda, išaiškinamos kviečiamo asmens teisės ir pareigos bei atsakomybė už neatvykimą. Kai byloje yra daug nukentėjusiųjų ar ieškovų, apie bylos nagrinėjimo laiką teismas praneša specialiame interneto tinklalapyje http://pranesimai.teismai.lt/ ir proceso dalyvių nurodytais elektroninio pašto adresais. Kai bylos nagrinėjimas užsitęsia, teisėjas gali nuspręsti proceso dalyvius šaukti ne į posėdžio pradžią, o vėlesniam laikui.

Taigi visuomet rekomenduotina priimti Jums ar artimam asmeniui siunčiamus iš teismo dokumentus, nes atsisakymas priimti ir pasirašyti procesinį dokumentą gali būti prilyginamas procesinio dokumento įteikimui. Jei gavote teismo šaukimą, atvykti privalote.

2. Dėl kokių priežasčių asmuo gali neatvykti į teismą?

Svarbiomis asmens nedalyvavimo baudžiamajame procese priežastimis laikomos:

1) laisvės atėmimas dėl administracinio arešto, sulaikymo, suėmimo ar bausmės atlikimo;
2) nutrūkęs susisiekimas dėl epidemijos, priešo užpuolimo, nepaprastai didelio potvynio ar panašios nenugalimos jėgos;
3) išvykimas į tolimąjį plaukiojimą;
4) šaukiamam asmeniui netikėta jo stambaus turto netektis;
5) ikiteisminio tyrimo įstaigai, prokurorui ar teismui adresuota sveikatos apsaugos ministro nustatytos formos pažyma patvirtinta liga, dėl kurios asmuo negali atvykti pagal šaukimą;
6) šeimos narių ar artimųjų giminaičių mirtis arba staiga susidariusi pavojinga jų gyvybei būklė;
7) šaukimo negavimas arba pavėluotas gavimas.

Svarbia atstovo ir gynėjo nedalyvavimo baudžiamajame procese priežastimi paprastai nelaikomas jų užimtumas kitoje byloje.Teismo sprendimu svarbia asmens nedalyvavimo priežastimi gali būti pripažinta ir kitokia neatvykimo priežastis.

3. Kaip gyventojas privalo informuoti teismą apie savo neatvykimą? 

Gyventojas, šaukime nurodytu laiku negalintis atvykti į teismą, turi susisiekti su jį kvietusiu pareigūnu ar institucija ir paaiškinti neatvykimo priežastis.

Tai gali būti svarbu dėl daugelio priežasčių. Viena vertus, tokiu būdu gali būti suderintas kitas patogus atvykimo į teismą laikas. Kita vertus, spręsdamas klausimą dėl neatvykimo priežasties pripažinimo svarbia, teismas vertina šaukiamo asmens elgesį – ar jis, gavęs šaukimą ir negalėdamas atvykti, elgėsi rūpestingai ir atsakingai.

Taigi, gavus šaukimą liudyti ir dėl svarbių priežasčių negalint atvykti į teismą, privalu apie tai informuoti teismą šaukime nurodytais kontaktiniais telefonais arba raštu, pateikiant šias priežastis patvirtinančius įrodymus. Taip Jūs išvengsite gresiančių sankcijų už neatvykimą į teismą.

4. Kodėl svarbu reaguoti į teismo šaukimą?

Neatvykimas į apklausą ir nepranešimas teismui apie to priežastis gali sukelti labai rimtus neigiamus padarinius. Baudžiamasis procesas turėtų vykti vengiant bet kokių nereikalingų atidėliojimų. Šį tikslą sunku pasiekti, jei viena iš šalių, kurios dalyvavimas teisminio nagrinėjimo metu yra būtinas, neatvyksta į teismą. Neigiamos tokio vilkinimo pasekmės ypač juntamos, jei nagrinėjama byla yra sudėtinga, reikalaujanti teismo kompleksinių veiksmų organizuojant teisminį nagrinėjimą, taip pat jei baudžiamajame procese yra taikomos procesinės prievartos priemonės ir pan. Be to, dėl nepagrįsto vienos iš šalių neatvykimo, papildomų išlaidų patiria ne tik teismas, bet ir kiti proceso dalyviai – užsitęsęs teisminis procesas reikalauja daugiau finansinių, laiko bei sveikatos sąnaudų.

Asmeniui be svarbios priežasties neatvykusiam į apklausą gali grėsti bauda iki 1500 Eur už neatvykimą į teismo posėdį. Teismas taip pat gali priimti sprendimą priteisti iš tokio asmens proceso išlaidas, kurias patyrė kiti asmenys, atvykę į sutrukdytą ir neįvykusį teismo posėdį. Tokiomis išlaidomis gali būti pripažintos kitiems asmenims išmokėtos sumos už jų kelionės į iškvietimo vietą ir gyvenimo joje išlaidas (pavyzdžiui, kitame mieste gyvenančio asmens atvykimo ar skrydžio į Lietuvą ir atgal bei pragyvenimo išlaidos), pinigai skirti atlyginti už atitraukimą nuo darbo ir pan.

Pranešimas teismui apie iš anksto žinomas neatvykimo į teismo posėdį priežastis gali padėti išvengti neigiamų padarinių, nes žinomai neįvyksiančio posėdžio laikas gali būti pakeistas.

5. Kada asmenys atvesdinami į teismą?

Baudžiamojo proceso kodeksas kaltinamajam, nukentėjusiajam ir kiekvienam šaukiamam kaip liudytojui asmeniui nustato pareigą šaukiamam atvykti į teismą. Tais atvejais, kai šie proceso dalyviai neatvyksta į teismą be pateisinamos priežasties, jie gali būti atvesdinami. Teismui šiuo klausimu priėmus nutartį, tokį asmenį atvesdina policija.


Šaltinis: LAT