ltnews.lt

Lietuvos naujienos iš pirmų lūpų

2023:03:30 8:09

Higienos institute pradedama Vaikų sveikatos stebėsenos informacinės sistemos plėtra apimanti ikimokyklinio ugdymo įstaigas

Pixabay.com nuotrauka

2018 m. gegužės 9 d. Higienos institutas ir Europos socialinio fondo agentūra  pasirašė sutartį, pagal kurią Higienos institutas pradeda vykdyti 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ priemonės Nr. 08.4.2-ESFA-V-622 „Vaikų ligų, traumų ir nelaimingų atsitikimų profilaktika, sveikatos priežiūros paslaugų vaikams prieinamumo ir kokybės gerinimas“ projektą – 08.4.2-ESFA-V-622-01-0010.

Projekto ,,Vaikų sveikatos stebėsenos informacinės sistemos plėtra ikimokyklinio ugdymo įstaigose“ tikslas yra mažinti sveikatos netolygumus, gerinant vaikų sveikatos stebėseną ikimokyklinio ugdymo įstaigose.

Siekiama įdiegti papildomą VSS IS posistemę ir adaptuoti IS ikimokyklinių ugdymo įstaigų vaikų sveikatos stebėsenai, taip siekiant efektyviau mažinti sveikatos netolygumus. Išplėtus VSS IS ikimokyklinio ugdymo įstaigose, šalyje bus kaupiami duomenys apie ikimokyklinio amžiaus vaikų sveikatos būklę, sudarytos galimybės analizuoti šiuos duomenis, padidės vaikų sveikatos stebėsenos efektyvumas. Turint tikslią informaciją apie ikimokyklinio amžiaus vaikų sveikatos būklę pagerės vaikams teikiamos sveikatos priežiūros paslaugos, nuo kurių tikslingumo ir kokybės priklauso vaikų sveikata. Projektas prisidės prie visuomenės ir asmens sveikatos priežiūros darbuotojų bendradarbiavimo, sprendžiant svarbiausias vaikų sveikatos problemas. Gydytojų užpildytos pažymos automatiškai pateks į sistemą. Statistinėje apskaitos formoje Nr. 027-1/a „Vaiko sveikatos pažymėjimas“ nurodytos vaiko sveikatos priežiūros rekomendacijos ugdymo procesui bus įgyvendinamos laiku, nes ikimokyklinėse įstaigose dirbantiems specialistams nebereikės patiems apibendrinti pateiktų popierinių pažymų. Specialistai turės įrankį, kuris leis apibendrinti vaikų sveikatos duomenis ir formuoti ataskaitas, kurių reikia išsamiai analizuoti įstaigą lankančių vaikų sveikatą ir užtikrinti sveikatos stiprinimo procesą. Vaikų tėvai ir mokyklos bendruomenė galės aktyviau dalyvauti prižiūrint vaikų sveikatą. Savivaldybių specialistai tarpusavyje galės palyginti ikimokyklinio ugdymo įstaigų duomenis, matyti netolygumus GIS žemėlapiuose, o tai padės tiksliau įvertinti sveikatos sutrikimų dydį ir pobūdį, nustatyti rizikos grupes bei pokyčių tendencijas bei priimti kitus sprendimus, užtikrinant kryptingą ir efektyvų vaikų ir jaunimo sveikatos politikos formavimą savivaldybėse ir šalyje.

Įgyvendinus projektą visuomenės sveikatos priežiūros specialistai įgis galimybę naudotis vieninga VSS IS, kurioje sukaupti duomenys leis išsamiai analizuoti ir vertinti ikimokyklinio amžiaus ir visų vaikų sveikatos būklę. Sistema užtikrins išsamių duomenų, kurių reikia vaikų sveikatos sutrikimų prevencijos priemonėms numatyti, pateikimą suinteresuotoms institucijoms.


Šaltinis: Higienos institutas